Floran på Kungsmarken

För den botaniske intresserade så följer nedan en komplett förteckning över de kärlväxter som har setts på Kungsmarken någon gång. Ursprungsmaterialet är en publikation från Avd. för ekologisk botanik vid Lunds Universitet. Den har titeln "Vegetation och vegetationsförändringar inom Kungsmarken" och är skriven av Göran Mattiasson. Jag har omarbetat materialet med att bl.a även ange den svenska benämningen på växterna samt att den är uppdaterad med nyare fynd då jag har hittat detta. Mattiassons publikation är mig veterligen den senaste fullständiga skriftliga inventeringen av området och den genomfördes 1968. I denna redovisas också en del av den föregående inventeringen dessförinnan, som är från en opublicerad avhandling av Bengt Ulf 1956. Dessa undersökningar genomfördes 1951-1955. I förteckningen syftar årtalet 1951/1952 från denna inventering.

Listan är sorterad efter den svenska benämningen, med angiven vetenskaplig namn, och sist året då växten var sedd enligt olika källor. 

Följande not gäller:

* Före 1951 uppgivna och därefter icke återfunna arter från Kungsmarken.

------ Ospecificerat datum, men sedd efter 1968.

???? Svensk benämning har ej hittats.

 

Svensk benämning Vetenskapligt namn Sedd

???? (Hornsärv?)

????

Adam och Eva

Agnsäv

Andmat

Backglim

Backklöver

Backlök

Backnejlika

Backruta

Backsilja

Backsippa

Backskafting

Backsmultron

Backsmörblomma

Backtrav

Backvicker

Baldersbrå

Bergdunört

Bergkorsört

Bergrör

Bergsbräsma

Bergsyra

Besksöta

Bindvide x Gråvide

Bitterpilört

Blekarv

Blekbalsamin

Blekstarr

Blodnäva

Blodrot

Blomvass

Blåbär

Blågrönt mannagräs

Blåklocka (liten)

Blåmålla

Blåsstarr

Blåsuga (Pyramidsuga)

Blåtåtel

Bockrot (Back-anis)

Bok

Borstsäv

Borsttistel (Brudborste)

Borsttåg

Bredkaveldun

Brokförgätmigej

Brudbröd

Brudsporre

Brunskära

Brunven

Brunört

Brännässla

Buskviol

Bäckbräsma

Bäckmärke

Bäckveronika

Darrgräs

Dikeslånke

Druvfläder

Dvärgigelknopp

Dyveronika

Ek

Ekbräken

En

Engelsk rajgräs

Etternässla

Europeisk lärk

Fackelblomster

Femfingerört

Flaskstarr

Flenört

Flikplister

Flockfibbla

Fläckmaskrosor

Fläder

Frossört

Fyrkantig johannesört

Fårsvingel

Fältgentiana

Fältsippa

Fältveronika

Förgätmigej

Gaffelbräken

Gaffelglim

Gatkamomill

Gatkrassing

Getrams

Glatt daggkåpa

Gran

Granspira

Grendunört

Grenrör

Grusstarr

Grå ögontröst

Gråal

Gråbo

Gråfibbla

Grådådra

Gråmynta

Gråstarr

Gråvide

Grässtjärnblomma

Grönknavel

Grönkulla

Grönstarr

Grönvit nattviol

Gul näckros

Gulkämpar

Gullkrage

Gullris

Gullviva

Gulmåra

Gulsippa

Gulsporre

Gulvial

Gårdsgroblad

Gåsört

Gäddnate

Gökblomster

Göknycklar

Gökärt

Hallon

Hampdån

Harkål

Harstarr

Hartmannstarr

Havssäv

Hirsstarr

Hornsärv

Hultbräken

Humleblomster

Humlesuga

Hundloka (Hundkäx)

Hundstarr

Hundäxing

Hårmöja

Häckvicker

Hägg

Hästhov

Hönsarv

Höstfibbla

Höstskallra

Igelknopp

Jolster

Jordtistel

Jordtistel x kåltistel

Jungfru Marie nycklar

Jungfrukam

Jungfrulin

Jättegröe

Kabbeleka

Kallgräs

Kamomill

Kamäxing (Kamgräs)

Kanadabinka

Kattfot (Vanlig)

Kirskål (Skvallerkål)

Klasefibbla

Klibbal

Klibbarv

Klockgentiana

Knappsäv

Knapptåg

Knippfryle

Knutnarv

Knylhavre

Knägräs

Knöl-smörblomma

Korgvide

Kornvallmo

Korsandmat

Korskovall

Korsört

Kransmynta

Krissla

Krusnate

Krussilja

Krusskräppa

Kruståtel

Krutbrännare

Krypnarv

Krypven

Krypvide

Kråkklöver

Kråkvicker

Kummin

Kustdaggkåpa

Kustgentiana

Kåltistel

Kåltistel x kärrtistel

Källgräs

Käringtand

Kärrbräsma

Kärrdunört

Kärrfibbla

Kärrfräken

Kärrgröe

Kärrkavle

Kärrnocka

Kärrnäva

Kärrsilja

Kärrstjärnblomma

Kärrsälting

Kärrtistel

Kärrvial

Kärrviol

Liljekonvalj

Ljung

Ljungsnärja

Ljungögontröst

Ljus solvända

Lomme (Lommeört)

Loppstarr

Luddhavre

Luddlosta

Luddtåtel

Luddunört

Lundbräken

Lundstarr

Lundtrav

Lundviol

Låsbräken

Majbräken

Majsmörblomma

Majveronika

Majviva

Mandelblomma

Mannagräs

Mjölkört (rallarros)

Mörk dunört

Mörk snårstarr

Nagelört

Nattskatta

Nattviol

Nejlikrot

Nickskära

Nysört

Nålstarr

Nålsäv

Odon

Ogräsmaskrosor

Olvon

Ormtunga

Palsternacka

Pilblad

Pillerstarr

Pipdån

Pipstäkra

Plattstarr

Plattsäv

Praktnejlika

Prästkrage

Puktörne

Pukvete

Revfibbla

Revfingerört

Revig Blodrot

Revsmörblomma

Revsuga

Rosendunört

Rosenpilört

Rotfibbla

Rundhagtorn

Ryltåg

Råttsvans (Mustippa)

Rödklint

Rödklöver

Rödkämpar

Rödkörvel

Rödlånke

Rödnarv

Rödsvingel

Rödven

Röllika

Rönn

Rörflen

Rörsvingel

Sammetsdaggkåpa

Sandnarv

Sandstarr

Sandvita

Sankt Pers nycklar

Sjöfräken

Sjöranunkel

Skatnäva

Skelört

Skogsbräken

Skogsklöver

Skogsnäva

Skogssallat

Skogssäv

Skogsveronika

Skogsviol

Skånskt mannagräs

Sköldmöja (Sköldbladsmöja)

Slankstarr

Slån

Slåtterfibbla

Slåttergubbe

Smalbladig lungört

Smalkaveldun

Smultron

Småborre

Småvänderot

Smällglim

Smörblomma (Vanlig)

Smörboll

Snärjmåra

Sommarfibbla

Sommarlånke

Spetsnate

Stagg

Stallört

Stenbräken

Stenmåra

Stenros

Stensöta

Stinknäva

Stjärndaggkåpa

Stjärnstarr

Stor andmat

Stor bockrot

Stor getväppling

Stor häxört

Stor igelknopp

Stor käringtand

Stor ängssyra

Stor ögontröst

Stormåra

Storrams

Strandklo

Strandlysing (Videört)

Strandmaskrosor

Strandviol

Strätta

Stubbtåg

Stånds

Sumpfräne

Sumpförgätmigej

Sumpgentiana

Sumpmåra

Sumpnoppa

Svalting

Svalört

Svartbräken

Svartkämpar

Svinmålla

Svinrot (Kornfibbla)

Säfferot

Sälg

Säv

Sötkörsbär

Sötvedel

Tall

Teveronica

Tiggarranunkel

Timotej

Tjärblomster

Toppdån

Topplösa

Trampgröe

Trampgröe x Vitgröe

Trampört (Trampgräs)

Trubbhagtorn

Trubbnate

Trådklöver

Trådtåg

Trådveronika

Träjon

Tusensköna

Tuvstarr

Tuvsäv

Tuvtåtel

Tvåblad

Tätört

Vanlig Gulplister

Vanlig pilört

Vass

Vass-starr

Vattenfräne

Vattenklöver

Vattenmynta

Vattenmåra

Vattenmärke

Vattenmöja

Vattenpilört

Vattenskräppa

Vattenveronika

Veketåg

Veksäv

Vildlin

Vildmorot

Vit björnloka

Vitblära

Vitgröe

Vitklöver

Vitmåra

Vitplister

Vitsippa

Vityxne

Vårarv

Vårbrodd

Vårförgätmigej

Vårkorsört

Vårstarr

Vårtbjörk

Vårtåtel

Vårveronika

Våtarv

Vägmålla

Vägtistel

Vägtåg

Åkerfräken

Åkerförgätmigej

Åkerkulla

Åkermolke

Åkermynta

Åkerpilört

Åkerrödtoppa

Åkersenap

Åkersyska

Åkertistel

Åkerveronika

Åkerviol

Åkervädd

Äkta johannesört

Älgört (Älggräs, Mjödört)

Ältranunkel (Ältgräs)

Ängsbräsma

Ängsdaggkåpa

Ängsfryle

Ängsfräken

Ängsgröe

Ängshaverrot

Ängshavre

Ängskavle

Ängsmyskgräs

Ängsnycklar

Ängsruta

Ängsskallra

Ängsskära

Ängsstarr

Ängssvingel

Ängssyra (vanlig)

Ängsull

Ängsviol

Ängsvädd

Ärenpris

Ärtstarr

Cirsium silvestris

Ceratophyllium temulum

Dactylorchis sambucina (Dactylorhiza latifolia)

Eleocharis uniglumis

Lemna minor

Silene nutans

Trifolium montanum

Allium oleraceum

Dianthus deltoides

Thalictrum simplex

Peucedanum oreoselinum

Pulsatilla vulgaris,Anemone pulsatilla,Anemone vulg.

Brachypodium pinnatum

Fragaria viridis

Ranunculus polyanthemus

Arabidopsis thaliana

Vicia cassubica

Tripleurospermum inodorum (Tripleurosp.Perforatum)

Epilobium montanum

Senecio silvaticus

Calamagrostis epigejos

Cardamine hirsuta

Rumex acetosella

Solanum dulcamara

Salix aurita x cineria

Polygonum hydropiper (Persicaria hydropiper)

Stellaria apetala (Stellaria Pallida)

Impatiens parviflora

Carex pallescens

Geranium sanguineum

Potentiella erecta

Butomus umbellatum

Vaccinium myrtillus

Glyceria declinata

Campanula rotundifolia

Chenopodium glaucum

Carex vesicaria

Ajuga pyramidalis

Molinia caerulea

Pimpinella saxifraga

Fagus silvatica

Scirpus setaceus

Cirsium heterophyllum

Juncus squarrosus

Typha latifolia

Myosotis discolor

Filipendula vulgaris

Gymnadenia conopsea

Bidens tripartita

Agrostis canina

Prunella vulgaris

Urtica diocia

Viola hirta

Cardamine amara

Berula erecta

Veronica beccabunga

Briza media

Callitriche stagnalis

Sambucus racemosa

Sparganium natans (Sparganium minimun)

Veronica scutellata

Quercus robur

Lastraea dryopteris (Gymnocarpium Dryopteris)

Juniperus communis

Lolium perenne

Urtica urens

Larix decidua

Lythrum salicaria

Potentiella argentea

Carex rostrata

Scrophularia nodosa

Lamium hybridum

Hieracium umbellatum

Taraxacum maculigerum (sect Naevosa)

Sambucus nigra

Scutellaria galericulata

Hypericum maculatum

Festuca ovina

Gentiana campestris

Anemone pratensis

Veronica arvensis

Myosotis scorpioides (palustris)

Asplenium septentrionale

Silene dichotoma

Matricaria matricarioides

Lepidium ruderale

Polygonatum odoratum

Alchemilla glabra

Picea abies

Pedicularis silvatica

Epilobium roseum

Calamagrostis lanceolata (Calamagrostis Canescens)

Carex hirta

Euphrasia curta (Euphrasia Nemorosa)

Alnus incana

Artemisia vulgaris

Hieracium pilosella

Allyssum calycinum (Allyssum Allysoides)

Mentha longifolia

Carex canescens

Salix cineria

Stellaria graminea

Scleranthus annuus

Coeloglossum viride

Carex tumidicarpa ( demissa)

Platanthera chlorantha

Nuphar lutea

Plantago maritima

Chrysanthemum segetum

Solidago virgaurea

Primula veris

Galium verum

Anemone ranunculoides

Linaria vulgaris

Lathyrus pratensis

Plantago major ssp major

Potentiella anserina

Potamogeton natans

Lychnis flos-cuculi

Orchis morio

Lathyrus montanus

Rubus idaeus

Galeopsis speciosa

Lapsana communis

Carex leporina (ovalis)

Carex hartmanni

Scirpus maritimus (Bolboschoenus maritimus)

Carex panicea

Ceratophyllium demersum

Lastraea phegopteris (Phegopteris Connectilis

Geum rivale

Betonica officinalis (Stachys officinalis)

Anthriscus silvestris

Carex nigra

Dactylis glomerata

Ranunculus trichophyllos (R. confervoides)

Vicia sepium

Prunus padus

Tussilago farfara

Cerastium holostoides (Cerastium fontanum)

Lentodon autumnalis

Rhinanthus serotinus

Sparganium emersum (Sparganium simplex)

Salix pentandra

Cirsium acaule

Cirsum acaule x oleraceum

Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)

Aphanes arvensis

Polygala vulgaris

Glyceria maxima

Caltha palustris

Scheuchzeria palustris

Chamomilla recutita (Matricaria recutita)

Cynosurus christatus

Conyza canadensis (Erigeron canadense)

Antennaria dioica

Aegopodium podagraria

Crepis praemorsa

Alnus glutinosa

Cerastium glutinosum

Gentiana pneumonanthe

Eleocharis palustris

Juncus conglomeratus

Luzula campestris

Sagina nodosa

Arrhenatherum elatius

Sieglingia decumbens (Danthonia decumbens)

Ranunculus bulbosus

Salix viminalis

Papaver rhoeas

Lemna trisulca

Melampyrum cristatum

Senecio vulgaris

Mentha verticillata (Mentha aquatica x arvensis)

Inula salicina

Potamogeton crispus

Selinum carvifolia

Rumex crispus

Deschampsia flexuosa

Orchis ustulata

Sagina procumbens

Agrostis stolonifera

Salix repens

Potentiella palustris

Vicia cracca

Carum carvi

Alchemilla xantochlora

Gentiana baltica

Cirsium oleráceum

cirsum olerac x palustre

Catabroza aquatica

Lotus corniculatus

Cardamine palustris

Epilobium palustre

Crepis paludosa

Equisetum palustre

Poa trivialis

Alopecurus geniculatus

Tephroserius palustris (Senecio palustris)

Geranium palustris

Peucedanum palustris

Stellaria palustris

Triglochin palustre

Cirsium palustre

Lathyrus palustris

Viola palustris

Convallaria majalis

Calluna vulgaris

Cuscuta epithymum

Euphrasia micrantha

Helianthemum nummularium

Capsella bursa-pastoris

Carex pulicaris

Arrhenatherum pubescens

Bromus hordeaceus

Holcus lanatus

Epilobium parviflorum

Dryopteris dilatata

Carex montana

Arabis hirsuta

Viola reichenbachiana

Botrychium lunaria

Athyrium filix femina

Ranunculus auricomus

Veronica serpyllifolia

Primula farinosa

Saxifraga granulata

Glyceria fluitans

Chamaenerion angustusifolium (Epilobium angustusif.)

Epilobium obscurum

Carex muricata

Erophila verna

Solanum nigrum

Platanthera bifolia

Geum urbanum

Bidens cernua

Achillea ptarmica

Carex dioica

Eleocharis acicularis

Vaccinium uliginosum

Tharaxacum grp vulgaria (sek Ruderalia)

Viburnum opulus

Ophioglossum vulgatum

Pastinaca sativa

Sagittaria sagittifolia

Carex pilulifera

Galeopsis tetrahit

Oenanthe fistulosa

Carex disticha

Blysmus compressus

Dianthus superbus

Chrysanthemum leucanthemum

Ononis repens

Melampyrum arvense

Hieracium auricula ( Pilosella Lactucella)

Potentiella reptans

Potentilla anglica

Ranunculus repens

Ajuga réptans

Epilobium hirsutum

Polygonum minus (Persicaria minor)

Hypochoeris radicata

Crataegus oxyacantha (Crataegus Laevigata)

Juncus articulatus

Myosurus minimus

Centaurea jacea

Trifolium pratense

Plantago media

Torilis japonica

Peplis portula

Spergula rubra

Festuca rubra

Agrostis tenius (Agrostiscapillaris)

Achillea millefolium

Sorbus aucuparia

Phalaris arundinacea

Festuca arundinacea

Alchemilla glaucescens

Arenaria serpyllifolia

Carex arenaria

Berteroa incana

Orchis mascula

Equisetum fluviatile

Ranunculus lingua

Erodium cicutarium

Chelidonium majus

Dryopteris spinulosa (Dryopteris Carthusiana)

Trifolium medium

Geranium silvaticum

Mycelis muralis (Lactuca muralis)

Scirpus silvaticus

Veronica montana

Viola riviniana

Glyceria plicata (Glyceria notata)

Ranunculus peltatus

Carex flacca

Prunus spinosa

Hypochoeris maculata

Arnica montana

Pulmonaria angustifolia

Thypha angustifolia

Fragaria vesca

Agrimonia eupatoria

Valeriana dioica

Silene cucubalus (Silene Vulgaris)

Ranunculus acris

Trollius europaeus

Galium aparine

Lentodon hispidus

Callitriche polymorpha

Potamogeton acutifolius

Nardus stricta

Ononis arvensis (Ononis hircina)

Cystopteris fragilis

Galium saxatile

Rosa canina

Polypodium vulgaris

Geranium robertianum

Alchemilla acutiloba

Carex echinata

Spirodela polyrhiza

Pimpinella major

Anthyllis vulneraria

Circaea lutetiana

Sparganium erectum

Lotus pedunculatus (Lotus uliginous)

Rumex thyrsiflorus

Euphrasia rostkoviana ssp rostkoviana

Galium mollugo (Galium Album)

Polygonatum multiflorum

Lycopus europaeus

Lysimachia vulgaris

Taraxacum palustre

Viola stagnina (Viola Persicifolia)

Angelica silvestris

Juncus compressus

Senecio jacobaea

Rorippa palustris

Myosotis laxa

Gentianella uliginosa

Galium uliginosum

Gnaphalium uliginosum

Alisma plantago-aquatica

Ranunculus ficaria

Asplenium trichomanes

Plantago lanceolata

Chenopodium album

Scorzonera humilis

Seseli libanotis

Salix caprea

Scirpus lacustris (Schoenoplectus lacustris)

Prunus avium

Astragalus glycyphyllos

Pinus silvestris

Veronica chamaedrys

Ranunculus sceleratus

Phleum pratense

Viscaria vulgaris (Lychnis Viscaria)

Galeopsis bifida

Lysimachia thyrsiflora

Poa supina

Poa annua x supina

Polygonum aviculare

Crataegus monogyna

Potamogeton obtusifolius

Trifolium dubium

Juncus filiformis

Veronica filiformis

Dryopteris filix mas

Bellis perennis

Carex caespitosa

Scirpus caespitosus (Trichophorum Cespitosum)

Deschampsia caespitosa

Listera ovata

Pinguicula vulgaris

Lamium galeobdolon (Lamiastrum Galeobdolon)

Polygonum lapathifolium

Phragmites communis

Carex acuta

Rorippa amphibia

Menyanthes trifoliata

Mentha aquatica

Galium palustre

Sium latifolium

Ranunculus aquatilis (Ranunculus tricophyllos)

Polygonum amphibium

Rumex hydrolapathum

Veronica aquatica (V. anagallis-aquatica)

Juncus effesus

Eleocharis mamillatus

Linum catharticum

Daucus carota

Heracleum sphondylium

Silence latifolia alba (Melandrium album)

Poa annua

Trifolium repens

Galium boreale

Lamium album

Anemone nemorosa

Leucorchis albida

Cerastium semidecandrum

Anthoxanthum odoratum

Myosotis stricta

Senecio vernalis

Carex caryophyllea

Betula verrucosa (Betula pendula)

Aira praecox

Veronica verna

Stellaria media

Atriplex patula

Cirsum vulgare

Juncus bufonius

Equisetum arvense

Myosotis arvensis

Anthemis arvensis

Sonchus arvensis

Mentha arvensis

Polygonum persicaria (Persicaria maculosa)

Odontites verna

Sinapsis arvensis

Spergula arvensis

Cirsium arvense

Veronica agrestis

Viola arvensis

Knatuia arvensis

Hypericum perforatum

Filipendula ulmaria

Ranunculus flammula

Cardamine pratensis

Alchemilla subcrenata

Luzula multiflora

Equisetum pratense

Poa pratensis

Tragopogon pratensis

Arrhenatherum pratense

Alopecurus pratensis

Hierochloe odorata

Dactylorhiza incarnata (Orchis incarnata)

Thalictrum flavum

Rhinanthus minor

Serratula tinctoria

Carex hostiana

Festuca pratensis

Rumex acetosa

Eriophorum angustifolium

Viola canina

Succisa pratensis

Veronica officinalis

Carex oederi (viridula)

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

----

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

* 1870

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1926

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1998

1968

1968

1968

1968

* 1927

* 1924

1968

1968

* 1910

* 1911

1968

1968

* 1838

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1870

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1880

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1880

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1889

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1846

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

* 1895

* 1911

1968

* 1948

* 1875

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1882

*

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1927

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1933

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

* 1924

1968

1968

-----

1968

1968

* 1886

1968

1968

* 1895

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1951/1952

1968

1968

* 1907

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1927

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1873

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1951/1952

1968

* 1838

1968

1968

* 1911

1970

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

* 1911

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1881

1968

* 1911

1968

* 1929

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

-----

1968

1951/1952

1968

1968

1951/1952

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

* 1933

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

* 1944

1968

1951/1952

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1951/1952

Avslutningsvis kan kommenteras att den mest omtalade orkidén på området, nämligen Adam och Eva (Dactylorchis sambucina) har setts med 11 st exemplar under 1999 vilket är ett par fler än föregående år. Under år 2000 var dock antalet något färre, nämligen 8 st. År 2001 räknades antalet till 10 st, 2002 7 st och  under 2003 fanns 5 st. De blir färre och färre och själv har jag inte sett någon de sista två åren. (2008-2009)

Jag tar tacksamt emot information för uppdatering samt synpunkter till följande e-post: bengt@kungsmarken.info

Tillbaks till:

Kungsmarken

Huvudsida