Allmänt om Kungsmarken

Kungsmarken är ett naturreservat mellan Lund och Södra Sandby. Det avsattes som naturreservat 1974 med motiveringen: "Ängsmarken, alltsedan medeltiden utnyttjad för slåtter och bete, utgör tillsammans med fornlämningarna en unik kombination av stort markhistoriskt intresse". 1995 utpekades Kungsmarken av regeringen som SCI-kandidat (Sites of Community Importance) i enligt med habitatdirektivet. Området omfattar totalt 232 hektar och består av följande livsmiljötyper enligt habitatdirektivet:

Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 2,3 ha
Kalkgräsmarker (* viktiga orkidélokaler) 20,9 ha
* Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 25,5 ha
Fuktängar med blåtåtel eller starr 74,2 ha
Högörtängar 18,6 ha
Bokskog av fryle-typ 2,3 ha
Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ 32,5 ha

(* =prioriterade livsmiljötyper)

Kungsmarken är det enda större bevarade ängsområdet på kalkrik morän i södra och västra Skåne med den ursprungliga artrika floran någorlunda intakt. Vegetationen har troligtvis bibehållit sin karaktär oförändrad sedan yngre järnålder och tidig medeltid. Området är intressant främst ur botanisk synpunkt med ett bestånd av ca 400 kärlväxter där orkidéer utgör ett viktigt inslag, som ex.vis Adam och Eva, men även de vanligare smörbollarna utmärker sig med en ymnig förekomst. En nästintill 100% komplett förteckning av dessa kärlväxter som finns (och har funnits) på området hittar du i Floran.

De skilda slag av biotoper som existerar här, ger också en god grund för artrikedom inom fågelvärlden. Området borde enligt min mening finnas med i den nyligen utkomna boken för skånska ornitologer "Skånsk Skådarguide" men saknas tyvärr. För att råda bot på denna avsaknad så presenterar jag min egen artförteckning över fåglar som kan ses i och omkring Kungsmarken i Fåglar.

Min f.d granne på östra sidan av Kungsmarken - Hannu Saarenmaa - är en inbiten entomolog och på hans hemsida hittar du alla storfjärilar som han har noterat på Kungsmarken. Du hittar den under Fjärilar.

Utöver det botaniska och ornitologiska finns inom området intressanta arkeologiskt synbara lämningar. Stora ytor av medeltida ryggade åkrar kan ses och för ett arkeologiskt tränat öga finns även spår av förromerskt invallade åkrar. En liknande motsvarighet finns egentligen bara på Jylland om man tänker på omfattningen av dessa synbara ytor. En resterande vall och en brunn som härrör från en biskopsborg som troligtvis byggdes på 1100-talet kan också ses. Dessa och andra lämningar kommer du förmodligen att kunna läsa senare på min hemsida.

Den aktivitet som främst lockar ut besökare till området, härrör inte från något av de ovanstående redovisade lockelser. En av Sveriges populäraste golfbanor finns nämligen här. 1936 anlades en 9-hålsbana och 1955 utökades denna till 18 hål. 

Tillbaks till:

Huvudsida